Trieglaff - von Thadden

MENU:

Strona główna
Pałace
Historia rodu von Thadden
Historia Trzygłowa
Cmentarz rodzinny
Kościół
Twórcy 

                                     

 

  

                           

Adolf Ferdynand von Thadden - Trieglaff urodzony 6 stycznia 1796 roku w Berlinie, a zmarły 22 listopada 1882 roku w Baszewicach.
(z lewej w młodości).

                              

Z lewej Adolf Ferdynand von Thadden - Trieglaff, który "królem u siebie" nazywał właścicieli ziemskich. Z prawej zaś Henrietta von Thadden, z domu von Oertzen. Córka pierwszego landrata powiatu gryfickiego - Henryka von Oertzena.

                               

Z lewej Otto von Bismarck w 1855 roku (późniejszy kanclerz Rzeszy). Z prawej Maria von Blanckenburg, z domu von Thadden, von Bismarck zabiegał o jej uczucia. W październiku 1844 roku wyszła za mąż za Maurycego von Blanckenburga z Mechowa koło Płotów (niem. Zimmerhausen). W powiecie gryfickim Blanckenburgowie byli również właścicielami Rotnowa (niem. Rottnow). Niestety Maria nagle zachorowała i zmarła 10 listopada 1846 roku.
 

 W XIX wieku Trzygłów (niem. Trieglaff), Waniorowo (niem. Vahnerow), Grochów (niem. Gruchow) i Baszewice (niem. Batzwitz) stanowiły domenę junkierskiego rodu von Thaddenów. Wymienione dobra ziemskie położone też były w sąsiedztwie. Z tych właśnie przyczyn określono je mianem "okręgu" von Thaddenów. Oczywiście wieś Trzygłów stanowiła jego centrum.
  "Pod pojęciem junkierstwa (określenie "junkier" powstało z połączenia niemieckich wyrazów "jung" oraz "herr", oznaczając młodego pana, panicza, młodzieńca, rozumiano od połowy XIX wieku. Wiejską elitę społeczną pochodzenia szlacheckiego i mieszczańskiego, zaś statystyki pruskie zaliczały do niej wszystkich posiadaczy majątków o powierzchni 153 i więcej hektarów, a od lat 70-tych XIX wieku tylko 100 i więcej hektarów. Właściwy trzon junkierstwa stanowili właściciele dóbr rycerskich, posiadający prawo zasiadania w reprezentacjach stanowych oraz członkostwa Ziemstwa kredytowego.
  Henryk von Oertzen był pierwszym landratem (starostwą) w powiecie gryfickim. 1813 roku zginął pod Lipskiem w czasie bitwy narodów. Posiadał trzy córki, z których jedna (Henrietta) poślubiła (4 października 1820 roku) Adolfa Ferdynanda von Thaddena (wnosząc z resztą Trzygłów w posagu), druga Ernsta Senffta von Pilsach, trzecia zaś Ludwiga von Gerlacha.
  Nowy właściciel trzygłowskiego majątku Adolf Ferdynand von Thadden (po zawarciu małżeństwa z Henriettą dodał do nazwiska drugi człon - Trieglaff). Starał się udoskonalać prowadzoną gospodarkę. Uprawiał pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki, a także hodował konie i owce. Był przy tym całkowicie oddany koncepcji państwa obszarniczo - junkierskiego.
  Warto tutaj nadmienić, że w 1832 roku w powiecie gryfickim było: 48 folwarków i 37 dóbr rycerskich. Natomiast około 1860 roku udział własności junkierskiej (przy powierzchni powiatu gryfickiego wynoszącej 25.373 hektara) wynosił 34,1% (56,8% stanowiła własność chłopska).
  Od 1829 roku Adolf Ferdynand von Thadden - Trieglaff organizował w Trzygłowie spotkania - konferencje. Gościł wówczas w pałacu rozmaitych gości: o poglądach konserwatywnych (przeciwstawiających się tendencjom liberalnym), pietystów (stawiających sobie za cel odnowę religijną luteranizmu) oraz pastorów luterańskich.
  W Trzygłowie i Waniorowie (a także w Gryficach - np. w 1842 roku) bywał, zaprzyjaźniony z von Thaddenami, Otto von Bismarck (późniejszy kanclerz Rzeszy). Osiadł on w majątku Konarzewo koło Nowogardu (niem. Kniephof). Stamtąd miał więc niedaleko do dóbr von Thaddenów. Otto von Bismarck poznał Marię von Thadden - córkę trzygłowskiego dziedzica, którą był oczarowany z racji jej otwartości, pobożności i wesołości. Z kolei Maria von Thadden zapoznała go z Joanną von Puttkamer (późniejszą żoną).
  "Pomorze Zachodnie stało się jednym z głównych w Prusach ośrodków sprzeciwu wobec unii obu wyznań protestanckich w 1817 roku. Część szlachty w powiatach gryfickich, kamieńskim, uznamskowolińskim i gryfińskim ogarnął separastyczny ruch religijany, zwany staroluterańskim. Nawiązywał on do pietystów skupionych na uniwersytecie w Halle, na pomorzu zaś koncentrował się wokół Adolfa Ferdynada von Thaddena w Trzygłowie (Trieglaff), gdzie od 1829 roku odbywały się słynne Spotkania Trzygłowskie (Trieglaffer Konferenzen). Do majątku von Thaddena przybywali zwalniani pastorzy luterańscy".
  Od 1847 roku Adolf Ferdynand von Thadden - Trieglaff był posłem do pruskiego parlamentu. W 1848 roku przebywał w Berlinie, gdzie w owym czasie szerzyły się prądy rewolucyjne (był to przecierz okres "Wiosny Ludów"). Adolf Ferdynand von Thadden - Trieglaff był tym mocno zaniepokojony.
  "Pietystyczno - staroluterańskie koło Trzygłowskie" skupujące dwie generacje na czele z Adolfem von Thaddenem oraz Ottonem von Bismarckiem z powiatów reskiego gryfickiego, które łączyły więzy światopoglądowe i krewniacze, jaki udział w kampanii lat 1813 - 1815, stały się ważnym - w skali Prus - współtwórcą ruchu konserwatywnego i monarchistycznego. Różnice polityczne między mieszczaństwem a wielkimi właścicielami ziemskimi nie osłabiły jednak ich wspólnej walki o wolny handel. Obie grupy domagały się od parlamentów w Berlinie i Frankfurcie zachowania tego kierunku w polityce gospodarczej zjednoczonych Niemiec".
  W 1854 roku (lub w 1855 roku) Adolf Ferdynand von Thadden - Trieglaff przekazał majątek Waniorowo (niem. Vahnerow) synowi Gerardowi. Ten z kolei w 1858 roku wybudował tutaj pałac w stylu włoskim. Do pałacu tego często przyjeżdżał Otto von Bismarck.
  Von Thaddenowie byli także posiadaczami dworku i rozległych dóbr ziemskich w pobliskich Baszewicach (niem. Batzwitz).
  W sumie tak zwany "okręg" trzygłowski istniał do 1945 roku, wówczas bowiem dotychczasowych dziedziców zmuszono do porzucenia posiadanych majątków.

Plan wsi Trzygłów z 1945 roku.

Obraz olejny ukazujący pałac w Trzygłowie przed przebudową.

Obraz olejny ukazujący pałac w Trzygłowie od strony jeziora. Widoczna tzw. "sala biała", w której od 1829 roku odbywały się słynne trzygłowskie konferencje. Po lewej widoczna wieża kościołu św. Elżbiety.

Obraz olejny ukazujący "salę białą" z bliska

Pałac W Trzygłowie, przebudowany w latach 1840 - 1844, a potem na przełomie XIX i XX wieku. Prezentowane zdjęcie pochodzi z okresu późniejszego, a dokładnie z 1935 roku.

Trzygłów w 1935 roku (zdjęcie lotnicze).

Plan wsi Waniorowo z 1945 roku.

Pałac w Waniorowie wybudowany w stylu włoskim w 1858 roku przez Gerarda von Thaddena, syna trzygłowskiego dziedzica.

Pałac w Waniorowie od strony wejściowej.

Obraz olejny ukazujący pałac w Waniorowie.

Fragment niemieckiej mapy. Przedstawia miejscowości "okręgu" von Thaddenów.

powered by Adam & Kamil 4.X.2004 r.